Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Informácie pre nakupujúcich

elektronický obchod a predajňu "LENOVOSHOP" prevádzkuje firma DT digital, s.r.o. / kontakt

Objednávka a spôsob nakupovania cez LENOVOSHOP

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim - DT digital, s.r.o. kupujúcemu - registrovaný zákazník, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje objednávka potvrdená telefonicky, alebo elektronicky zo strany dodávateľa - DT digital, s.r.o.

Na základe poslanej elektronickej objednávky Vás kontaktuje dodávateľ a poskytne presné informácie týkajúce sa Vašej objednávky - tak tovaru ako i spôsobu a termínu doručenia. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase overenia počas telefonického potvrdenia objednávky.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), Cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

CTO, a špeciálne produkty na objednávku

špeciálne produkty, výrobky na požiadavku alebo zostavy vyrábané podľa priania zákazníka CTO (custom to order) - (mimocenníkové produkty) ktoré sa objednávajú výhradne na požiadavku, preto tieto produkty nemožno vrátiť. Sem patria všetky špeciálne konfigurácie kt. bežným spôsobom nie sú dostupné, a sú nacenené individuálne na základe dopytu od zakazníka. (pre CTO sú určené minimálne množstvá v záv. na konkrétnom modely)

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Objednávku môže kupujúci stornovať kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, a to aj bez udania dôvodu. Záväzným potvrdením sa rozumie potvrdenie objednávky zo strany dodávateľa telefonicky. Po vygenerovaní objednávky sa Vám ozve obchodník a posytne presné informácie ohľadom Vašej objednávky - Vami objednaného tovaru aj spôsobu doručenia.
V prípade neskoršieho stornovania už záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (náklady vzniknuté zaobstaraním objednaného tovaru).

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva, prípadne ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci ale bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru:

V zmysle ustanovenia § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Je však nevyhnutné, aby list (najlepšie s návratkou), v ktorom kupujúci písomnou formou informuje predávajúceho o danej skutočnosti, rozumej odstúpení od zmluvy v zákonnej lehote, bol doručený predávajúcemu v uvedenom termíne. V liste kupujúci uvedie, o aký tovar ide, aká bola jeho cena, kedy ním bol prevzatý a akým spôsobom žiada vrátiť peniaze.

Pre odstúpenie použite formulár: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:

- nepoškodený

- najlepšie v pôvodnom obale - nie je však podmienkou

- nepoužitý

- kompletný, so záručným listom

- s dokladom o jeho zakúpení

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu peniaze najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií za odstúpenie. Kupujúci však znáša náklady spojené s vrátením tovaru (napr. poštovné, náklady na prepravu tovaru atď.), taktiež si predávajúci môže nárokovať úhradu škody vzniknutej mu zaobstaraním a následným vrátením tovaru výrobcovi resp. dodávateľovi a tiež úhradu iných preukázateľných nákladov spojených s obstaraním tovaru a jeho dodaním kupujúcemu.

Spôsob vrátenia tovaru:

zakúpený produkt po splnení podmienok vyššie je možné vrátiť:

- osobne

- kuriérskou spoločnosťou /Slovenská pošta, UPS, DPD, DHL....../

Za poškodenie počas prepravy ručí dopravca, preto odporúčame zásielky poistiť!

Adresa pre vrátenie: https://www.lenovoshop.sk/kontakty


§ 9

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

(1) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

(2) Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

(3) Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

(4) Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1.

(5) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.


§ 10

(1) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

(2) Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

(3) Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

(4) Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).

(5) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

(6) Spotrebiteľ nie je povinný platiť za

a) služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak

1. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j),

2. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6,

b) úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak

1. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8,

2. spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

3. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b).

(7) Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

Rezervácia tovaru

Na základe poslanej elektronickej rezervácie *objednávka s poznámkou "REZERVACIA" sa rezervuje pre Vás daný tovar. Následne Vás kontaktuje dodávateľ a poskytne presné informácie týkajúce sa Vašej rezervácie - tak tovaru ako i spôsobu a termínu prípadného doručenia, resp. maximálnej doby rezrevácie.Telefonicky potvrdená rezervácia pre Vás znamená istotu bloknutého tovaru Vami vybranom množstve.

Objednávka sa stáva záväznou až po potvrdení zo strany zákazníka telefonicky resp. mailom. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutý v čase overenia počas telefonického potvrdenia rezervácie - objednávky.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov /ďalej len ,,Zákon,,/, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, a to najmä údaje, ktoré sú potrebné na realizáciu objednávky kupujúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas tiež zanikne pri on-line zrušení registrácie, resp. v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci je povinný v takomto prípade všetky poskytnuté osobné údaje kupujúceho, ktoré uchovával a spracovával nenávratne zlikvidovať. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil údaje uvedené v ust. § 15 ods. 1 Zákona. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení na stránke.

ARS - Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ /kupujúci/- je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/ (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage) . Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk/